Obszar praktyki

Poniżej znajduje się szczegółowy opis każdego z obszarów praktyki w którym specjalizuje się Kancelaria Adwokacka Jarosław Wyrwas. Opis ten dostępny jest również do ściągnięcia w postaci pliku .pdf.

 

Prawo cywilne

 1. Przygotowywanie projektów umów, ich zmian, udział w negocjacjach dotyczących zawieranych lub zmienianych umów.

 2. Udzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, sporządzanie pisemnych opinii prawnych.

 3. Prowadzenie korespondencji przedsądowej w sprawach spornych.

 4. Reprezentowanie stron w sprawach cywilnych w postępowaniach sądowych – w tym w sprawach o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia (w szczególności w związku z następstwami wypadków komunikacyjnych), w sprawach o zapłatę należności (ceny, wynagrodzenia, zwrotu pożyczki, zwrotu nienależnych świadczeń), w sprawach spadkowych (w tym w sprawach o zapłatę zachowku).

 5. Reprezentowanie stron w postępowaniach polubownych.

Prawo gospodarcze (prawo handlowe)

 1. Prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców (zarówno w siedzibie Kancelarii, jak i w siedzibie przedsiębiorcy).

 2. Zakładanie spółek prawa handlowego, reprezentacja spółki w postępowaniu rejestrowym, obsługa zgromadzeń wspólników, wprowadzanie i rejestracja zmian w umowach spółki, łączenie, podział spółek.

 3. Prowadzenie postępowań likwidacyjnych, reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowym.

 4. Wykonywanie audytów prawnych przedsiębiorstw.

 5. Przygotowywanie wzorców umownych, ogólnych warunków umów, regulaminów.

 6. Przygotowywanie projektów umów, ich zmian, udział w negocjacjach dotyczących zawieranych lub zmienianych umów, w tym przygotowywanie umów i udział w negocjacjach dotyczących sprzedaży lub nabycia przedsiębiorstwa.

 7. Udzielanie porad prawnych z zakresu prawa gospodarczego, sporządzanie pisemnych opinii prawnych.

 8. Udzielanie pomocy prawnej w sprawach z zakresu zamówień publicznych.

 9. Prowadzenie korespondencji przedsądowej w sprawach spornych.

 10. Reprezentowanie strony w sprawach gospodarczych w postępowaniach sądowych – w tym w sprawach o zapłatę należności (ceny za towar, wynagrodzenia, należności wekslowych zwrotu pożyczki, zwrotu nienależnych świadczeń), w sprawach wynikających z prawa handlowego (o uchylenie uchwał organów spółek, wyłączenie wspólnika, dotyczących  odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki), w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej.

Prawo bankowe

 1. Prowadzenie stałej obsługi prawnej banków (czym Kancelaria Adwokacka zajmuje się nieprzerwanie od początku swojego istnienia, tj. od 2002 roku).

 2. Udzielanie porad prawnych z zakresu prawa bankowego, sporządzanie pisemnych opinii prawnych.

 3. Reprezentowanie klientów banków w negocjacjach dotyczących udzielenia kredytów lub innych produktów bankowych, w tym w zakresie określenia prawnych warunków kredytowania, ustanawianych prawnych zabezpieczeń spłaty wierzytelności banku.

 4. Reprezentowanie klientów banków w negocjacjach dotyczących zmiany warunków kredytowania, postępowaniach restrukturyzacyjnych i windykacyjnych.

 5. Reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych związanych z zagadnieniami z zakresu prawa bankowego.


Windykacja należności (reprezentacja stron - wierzyciela / dłużnika)

 1. Przygotowywanie wezwań przedsądowych, odpowiedzi na wezwania przedsądowe, reprezentowanie stron w rozmowach ugodowych, jak i w postępowaniach mediacyjnych.

 2. Przygotowywanie umów restrukturyzacyjnych, porozumień dotyczących spłaty należności.

 3. Reprezentowanie wierzycieli jak i dłużników w sądowych sprawach o zapłatę należności (ceny za towar, wynagrodzenia, należności wekslowych zwrotu pożyczki, zwrotu nienależnych świadczeń), w sprawach o uznanie czynności dłużnika za bezskuteczne wobec wierzyciela, w sprawach prowadzonych na podstawie powództw przeciwegzkucyjnych.

 4. Reprezentowanie stron w postępowaniu zabezpieczającym.

 5. Reprezentowanie stron w postępowaniu egzekucyjnym.


Prawo karne gospodarcze

 1. Udzielanie pomocy prawnej w postępowaniach przygotowawczych, zarówno podejrzanemu jak i pokrzywdzonemu.

 2. Obrona w sprawach karnych (w szczególności sprawach karnych gospodarczych oraz w sprawach karno - skarbowych).

 3. Reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniach karnych w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

wyrwas.jarek@gmail.com
603-097-646
Łódź, al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź